вівторок, 16 вересня 2014 р.

Психолого-педагогічна реабілітація дітей з психофізичними вадами. Особливості роботи з дітьми з психофізичними вадами

Робота з дітьми, які мають особливі потреби, потребує не тільки знань і досвіду, а ще й терпіння, любові до них. Нерідко ці діти залишаються одні зі своїми проблемами, не потрібні ані батькам, ані педагогам. Така дитина, як правило, викликає роздратування, ворожість, бажання бути до неї особливо вимогливим, а ще краще — взагалі позбутися її. У цьому випадку психолог є єдиною опорою і підтримкою такої дитини, оскільки саме він покликаний захищати її як особистість.

Психолого-педагогічна реабілітація полягає в організованих заняттях корекційного характеру при навчальних заняттях, в трудотерапії, ігротерапії, індивідуальній і груповій психотерапії:
1.      Включення в навчальні заняття відбувається поступово; пристосування дітей до того чи іншого виду діяльності вимагає тривалого часу.
2.      Заняття проводиться в двох напрямах: з однієї сторони, вони здійснюються як форма для отримання знань і , з іншої - як розвиток, корегування процесів мислення, уваги, регуляція поведінкових реакцій.
3.      Робота з виправлення порушень індивідуалізована для кожної дитини і для кожної групи захворювань
4.      Характер занять, навантаження і дозвілля оцінюються на основі природи психічного розладу, залишкових можливостей, фазових станів.

Навчально-виховний і психолого-педагогічний корекційний та реабілітаційний процес у кожної спеціальної школи-інтернату має свої особливості, оскільки залежить від тієї вади, що має дитина (Див.Додаток). Але головне – їх цілісність, що  орієнтована на кінцевий результат – розвиток особистості, її соціальну реабілітацію.
Діти з вадами слуху і зору
1.      Широко використовувати засоби наочності (картки з завданнями, числами, словами, картинками, тощо), що дозволяють сприймати матеріал зорово і на слух.
2.      Необхідно вчити дитину використовувати і розвивати компенсаційні форми спілкування: зір, слух, нюх, тактильність, тощо, а також  забезпечити руховою активністю (для дітей з вадами слуху).
3.      Застосовувати різні способи заохочення учня до участі в загальних для всіх фронтальних занять (написання слухового диктанту, розв'язання задач і прикладів і т.п.).
4.      Здійснювати індивідуальну допомогу і приділяти увагу на уроці кожній дитині (питання-натяки, виправлення допущених помилок, тощо).
5.      Проводити корекційні заняття, відповідно до індивідуальних потреб і можливостей кожної дитини.
6.      Використовувати технічні і оптичні засоби навчання, компенсації, корекції, відновлення порушених і недорозвинутих функцій зору та слуху.
7.      Широко використовувати музикотерапію на корекційних заняттях (для слабозорих) та артерапію (для слабочуючих).
8.      Допомогти дитині адаптуватися до колективу: підкреслювати і заохочувати будь-які досягнення дитини в будь-якій діяльності; давати доступні завдання; надавати підтримку і допомогу при наявності труднощів; розвивати здатність переносити і долати невдачі, не впадати у відчай; формувати позитивне ставлення до дитини зі сторони однокласників.

Діти із ДЦП
1.                  Облаштувати навчальний куточок, забезпечити індивідуальними меблями (парта, ортопедичні пристрої тощо), місця для проведення фізкультхвилинок.
2.                  Структура заняття навчання дітей повинно складатися з таких етапів: психологічної підготовки (1-3хв.); логопедичної розминки (3-4хв.); основного етапу (20-25хв.); фізкультхвилинки (2хв.); заключного етапу (4-6хв.).
3.                  Необхідно враховувати (у комплексі) під час роботи соматичні, психофізичні показники кожної дитини.
4.                  Урізноманітнювати форми викладу навчальної інформації з урахуванням рівня розвитку уражених сфер і функцій.
5.                  Захищати дітей від фізичного та розумового перевантаження, враховуючи правильний вибір темпу і способу засвоєння знань.
6.                  Корекційна програма повинна включати в себе: вправи для зняття зорового напруження, відповідний ортопедичний режим, обов’язкова логопедична гімнастика, фізичні вправи на розвиток загальної та дрібної моторики та мускулатури.
7.                  Психологічна підготовка до уроку може включати: всупні бесіди, розмови на побутові теми для створення позитивного настрою, пробудження інтересу.
8.                  Для успішної організації уроку слід дозувати наочність, вчасно переключати увагу дитини з одного виду діяльності на інший, забезпечуючи сприятливий режим роботи.
9.                  При закріпленні навчального матеріалу слід застосовувати ті форми, прийоми викладу, які допомагають краще запам’ятати інформацію: усне промовляння, складання схем, плану, відповіді на запитання тощо.
10.              Вводити інтегровані елементи у навчальний процес: музику, аплікацію, ритміні вправи, малювання, ліплення, співи, що компенсують розлади сенсорно моторного розвитку, формують пізнавальну діяльність, покращують інтелектуальну активність.
Діти із ЗПР
1.      Посилити контакти дитини з оточуючими її людьми. Це досягається через уважне, доброзичливе ставлення до неї, організацію спільної діяльності з іншими дітьми, створення ситуацій успіху.
2.      Підвищити самооцінку дитини: допомогти дитині усвідомити і відчути, що вона може щось робити краще за своїх однолітків, переконати її в можливості самостійно долати виникаючі перед нею труднощі.
3.      Формувати працездатність: вміння і бажання працювати. Це здійснюється через надання дитині різноманітних доручень, які б мобілізували її активність.
4.      Ліквідувати прогалини в знаннях. Це досягається через індивідуальні та додаткові завдання, самопідготовку, спеціальні корекційні заняття:
з) корекція повинна бути спрямована на формування почуття реального, відчуття при адаптації до життєвих ситуацій; самостійності, подоланні труднощів при переході від ігор до навчання, створення пізнавальних інтересів і стереотипів діяльності.
б) навчальні заняття повинні стимулювати у дітей інтерес до навчання, виробити позитивне відношення до виконання завдань. На початку занять потрібно використовувати наочний матеріал, що відповідає умовам створеної ситуації, насиченої елементами гри.
5.                                                                                                                                                  Формувати мотиви учіння, що здійснюється через формування бажання отримати позитивну оцінку, заслужити одобрення, почути похвалу.
Діти з вадами розумового розвитку
1.      Надання дітям постійної індивідуальної допомоги в процесі виконання тих чи інших навчальних завдань. Ця допомога може носити характер питань-натяків і безпосереднього керівництва їх діяльністю,
2.      Забезпечення розуміння дитиною запропонованих їй інструкцій, так як від цього суттєво залежить успіх виконання навчальної діяльності.
3.      Формування позитивного відношення до школи і навчальної діяльності. Це досягається через сформоване відчуття себе рівноправним членом колективу, відчуття турботи і доброзичливого до себе ставлення зі сторони оточуючих.
4.      Проведення корекційних занять щодо розвитку психічних процесів, спираючись на індивідуальні потреби і можливості даної дитини.
5.      Широке використання на корекційних заняттях музикотерапії.
6.      Проведення трудотерапії, оскільки праця знижує загальну збудливість і відволікає увагу від примітивних потягів і нахилів до агресивних і асоціальних вчинків.
7.      Дотримання психогігієнічних умов при організації і проведенні педагогічного процесу, здійснення індивідуального підходу і дозування навантаження.
8.      Навчально-виховну роботу потрібно поєднувати з:
- моніторингом за станом дитини, що здійснює психіатр, психолог, педагог, олігофренопедагог;
- корегуючою роботою, що проводиться дефектологами для відновлення і корекції мови та моторики.

Додаток
Особливості дітей
Нормальні діти
Діти із ЗПР
Розумово відсталі діти
1
2
3
4
Діяльність
Висока працездатність, низька втома; активне спілкування; дотриманий   правил гри; перевага навчальної діяльності
Швидка втома, низька працездатність; поведінка імпульсивна, дії монотонні; перевага ігрової діяльності; мало спілкуються
Різке зниження працездатності; порушене спілкування; дії імпульсивні та  неорганізовані; ігри монотонні та стереотипні; відсутність навчальної діяльності
Засвоєння знань, вмінь, навичок
Багатий словниковий запас, засвоєння знань в процесі навчання і використання їх на практиці; володіння поняттями; послідовність у розповіді; наявність самообслуговування
Засвоєння знань в процесі спілкування, вузькі знання; труднощі у використанні знань на практиці; обмежений словник; труднощі у послідовній розповіді; наявність самообслуговування
Вузькі знання, труднощі у використанні їх на практиці мова шаблона, фразова; обмежений беззмістовний словник; низькі навички самообслуговування
Виконання завдання
Завдання приймається, виконується відповідно до його змісту; самостійно знаходять і виправлять помилки, виконують аналогічні завдання; змінюють способи дій; мова - регулятор дій
Завдання приймається, але швидко губиться; виконують завдання, знаходять і виправляють помилки з допомогою; діють, недослухавши завдання; з труднощами змінюють способи дій; труднощі словесного звіту
Зміст завдання не усвідомлюють; діють навмання; завдання виконують з повною допомогою; висока стереотипність; звіт не відображає суті зробленого
Пізнавальна активність
Висока, суттєва
Знижена, поверхнева
Пасивна, ніколи не запиту
Сприймання, відчуття
Успішна обробка і трансформація інформації; великий обсяг і швидкість сприймання; довільне сприймання
Повільна обробка і трансформація інформації; уповільнена швидкість сприймання, малий його обсяг; не сформованість просторових уявлень; довільна, але нестійка увага
Дуже повільна обробка і трансформація інформації предмети сприймаються поодиноко; малий обсяг і швидкість сприймання; мимовільне сприймання
Мислення
Логічне; оперують поняттями; користуються всіма операціями мислення; розуміють переносне значення висловлювань
Наочно-образне; виділяє більше несуттєвих ознак в предметах; труднощі у використанні операцій мислення; труднощі у розумінні прихованого змісту висловлювань
Стереотипне, некритичне, конкретне; виділяє поодинокі несуттєві ознаки; безсистемний аналіз, слабкий синтез і узагальнення; не розуміють переносне значення  висловлювань
Пам'ять
Володіють прийомами довільного запам'ятовування; перевага смислової пам'яті; тривале збереження інформації
Перевага мимовільного запам'ятовування; перевага механічної пам'яті; короткочасне збереження інформації
Повільне і слабке запам'ятовування; наявність механічної пам'яті; зберігають окремі фрагменти інформації
Мовлення
Багатий активний і пасивний словник; користуються поняттями; утворюють нові слова
Бідний активний і пасивний словник; труднощі у використанні понять; рідко утворюють слова
Бідний активний і пасивні словник; використовують поняття не за призначенням або вони відсутні ; відсутність словотворення
Уява
Багата; діяльність насичена творчістю
Бідна; майже відсутня творчість
Відсутність уяви і творчої
Емоційно-вольова сфера
Позиція школяра; реакції адекватні; адекватна самооцінка; дотримуються вимог; багаті емоції, стійкий настрій
Позиція дошкільника; самооцінка занижена; інфантильні прояви поведінки; слабо дотримується вимог; яскраві і виразні емоції; періодична зміна настрою
Позиція дошкільника; реакції часто неадекватні; неадекватна самооцінка; слабо дотримується вимог; емоції бідні; настрій нестійкий

Особливості дітей
Діти з вадами слуху
Діти з вадами зору
Діти з ДЦП
1
2
3
4
Діяльність
Працездатність уповільнена; дії імпульсивні, стереотипні; спілкуються з допомогою предметів, жестів; діє на основі наслідування
Уповільнена працездатність, висока втома; спілкування обмежене; наявність установки на непрацездатність
Працездатність і спілкування обмежене, висока втома
Засвоєння знань, вмінь, навичок
Обмежений активний словник; труднощі у використанні знань на практиці; наявність самообслуговування
Труднощі у співвідношенні знань і використанні їх на практиці; обмежений словник; обслуговування з допомогою
Обмежений словниковий запас; труднощі у використанні знань на практиці; обслуговування з  допомогою або утруднене
Виконання завдань
Завдання приймається і виконується з допомогою; завдання розуміє частково, важко знаходять помилки; некритичні до результату; негнучкі до змін дій
Завдання приймається і виконується з допомогою; завдання розуміє частково, важко знаходять помилки; некритичні до результату; негнучкі до змін дій; рука здійснює контроль
Завдання приймається і виконується з допомогою; завдання розуміє частково, некритичні до виконання  завдання і його результату
Пізнавальна активність
Знижена, поверхнева; перевага наочно-зорових форм пізнання
Знижена; відсутність допитливості
Знижена; відсутність допитливості
Сприймання,
відчуття
Сприймання уповільнене; реакції на подразники спрощенні; уповільнена обробка і трансформація інформації; відсутність чи обмежене слухове сприймання; орієнтація з допомогою зору
Сприймання уповільнене; реакції на подразники спрощенні; уповільнена обробка і трансформація інформації; орієнтація на звук; труднощі при оволодінні ходьби; відсутність чи обмежене зорове сприймання
Повільна обробка і трансформація інформації; обмежений обсяг і швидкість сприймання; неповноцінна моторика; обмеження рухових функцій
Мислення
Наочно-дійове; труднощі у використанні операцій мислення; труднощі у розумінні прихованого змісту висловлювань
Формальний тип мислення, опирається на збережені аналізатори; ; труднощі у використанні операцій мислення; труднощі у розумінні прихованого змісту висловлювань
Наочно-образне; труднощі у  використанні операцій мислення; труднощі у розумінні прихованого змісту висловлювань
Пам'ять
Переважає зорова, тактильна, довільна; тривале збереження інформації; користуються опосередкованими способами відтворення
Переважає слухова, тактильна, довільна; уповільнені процеси запам'ятовування і відтворення
Пам'ять оперативна, довільна; уповільнені процеси запам'ятовування і  відтворення
Мовлення
Відсутність мови або наявність дефектів в мовленні; бідний активний і багатий пасивний словник; слів не утворюють; обмеженість у використанні понять
Відсутність мови або наявність дефектів в мовленні; мова маловиразна; обмеженість у використанні понять; словник досягає норми
Затримка мовного розвитку; труднощі у використанні понять
Уява
Бідна, нестійка; майже відсутня творчість
Бідна, нестійка; майже відсутня творчість
Нестійка; невисокий рівень творчості
Емоційно-вольова сфера
Неадекватна самооцінка; слабо дотримуються вимог; реакції інколи неадекватні; емоції виразні; періодична зміна настрою
Неадекватна самооцінка; переважають негативні емоції; емоції виражають у звуках та виразних рухах; труднощі у дотриманні вимог
Уповільнені мімічні реакції; підвищена емоційна збудливість; занижена самооцінка; лабільність настрою

Немає коментарів:

Дописати коментар